Algemene voorwaarden

Gevestigd te Vlijmen aan het adres Wolput 28a. Bovenstaande ondernemingsvorm zal in onder staande Algemene Voorwaarden worden aangeduid als ‘Leverancier’.

Artikel 1 – Offerte
Leverancier zal haar offerte gedurende 14 dagen gestand doen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Offertes zijn alleen geldig indien deze zijn ondertekend en een gespecificeerde opgave inhouden van de prijzen, welke steeds exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting worden aangegeven.

Artikel 2 – Bestellingen
Bestellingen worden steeds schriftelijk bevestigd en levering dient plaats te vinden binnen de gestelde termijn. Bestellingen welke mondeling worden gedaan dienen door de opdrachtgever/koper steeds schriftelijk te worden bevestigd

Artikel 3 – Betalingen
Betaling dient te geschieden voor levering, voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt. Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet- tijdige betaling te gelden. Bij verzuim van tijdige betaling is de opdrachtgever / koper een rente verschuldigd van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Ten laste van de opdrachtgever / koper komen voorts ingeval van niet-tijdige betaling alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit verband worden de door de opdrachtgever / koper te betalen buitenrechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 100,-. Voorts is de opdrachtgever / koper verschuldigd de wettelijke rente over voormelde buitengerechtelijke kosten.

Artikel 4 – Geschillen
Geschillen worden, afhankelijk van de omvang van de vordering, berecht door de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch respectievelijk de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de opdrachtgever / koper geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die opdrachtgever / koper verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de wegens verzuim van de opdrachtgever / koper verschuldigde bedragen volledig aan leverancier zijn voldaan.

Artikel 6 – Reclames
Alle reclames betrekking hebbend op leveranciers worden slechts geaccepteerd, mits schriftelijk en aangetekend binnen 8 dagen na levering van de zaken bij de leverancier ingediend. Het bewijs van tijdige reclame rust op opdrachtgever / koper. Leverancier is niet verder aansprakelijk, noch is zij gehouden tot garantie, behoudens indien anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Retourzendingen
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is de leverancier niet verplicht een retourzending van afnemer te accepteren. Het risico en kosten van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer.

Artikel 8 – Afwijkende bedingen
Afwijkende afspraken en/of regelingen, waarbij verplichtingen zijn aangegaan, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Ingeval er aan de zijde van de leverancier sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever/koper, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de op grond van voormelde overeenkomst.

Artikel 10 – Garantie
De geadviseerde producten genieten een garantietermijn van 24 maanden op fabricage en productfouten. Met uitzondering van accu’s/ batterijen en kabelbreuk bij hoofdtelefoons.