Installatievoorwaarden

 1. De installatiekosten, met aanvangstijden en eindtijden, worden nauwkeurig vastgelegd op een werkbon en door een bevoegd persoon gecontroleerd en ondertekend.
 2. In geval van een software installatie vindt er een specifiek vooronderzoek plaats in overleg met een bevoegd persoon.
 3. Indien de installatie op uw verzoek wordt uitgesteld, worden de bestelde goederen geheel of gedeeltelijk bij u afgeleverd.
 4. De installatie dient in overleg plaats te vinden.
 5. Indien er geïnstalleerd dient te worden in meerdere ruimten geldt de genoemde installatie-prijs op voorwaarde dat de werkzaamheden achtereenvolgens en aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.
 6. Indien deze werkzaamheden onderbroken moeten worden, anders dan door RUIM zelf veroorzaakt, worden de extra werkzaamheden tegen meerwerk-vergoeding aan u doorberekend.
 7. Niet inbegrepen zijn het verzorgen van aanpassingen en de daaruit voortvloeiende kosten van plafonds, vloeren, wanden, meubilair, elektravoorzieningen, loze leidingen en voorzieningen ten behoeve van bekabeling.
 8. Het benodigde hef-, hijs-, stijg- en klimmateriaal is volledig uitgesloten. Werkzaamheden die hiermee gemoeid dienen te worden voorzien door derden.
 9. Begrote kabellengtes zijn afgestemd op de afmetingen weergegeven in de bestektekeningen van de klant. Wanneer infrastructuur niet of slecht verzorgd is door de klant, waardoor kabellengtes toenemen zullen de meerkosten t.b.v. het werkbaar opleveren van de installatie worden doorberekend aan de klant.
 10. Voor de uitvoering en het werkend opleveren van de installatie is het noodzakelijk dat de afgesproken elektrotechnische en bouwkundige voorzieningen zijn uitgevoerd. RUIM gaat er vanuit dat eventuele 230-Volt voorzieningen en bouwkundige werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van buisleidingen en kabelgoten, door derden worden voorzien.
 11. Mocht de afgesproken installatiedatum veranderen, of het uitvoeren van de aangegeven elektrotechnische en bouwkundige voorzieningen niet haalbaar zijn (geheel of gedeeltelijk), dient u dit uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de installatiedatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Indien u ons niet op de hoogte stelt, kan RUIM de werkzaamheden niet onafgebroken uitvoeren en worden de kosten doorberekend.
 12. Indien u de vooraf overeengekomen installatie annuleert, dient u dit schriftelijk en uiterlijk 48 uur voor aanvang van de installatie te melden. Bij verzuim van een schriftelijke annulering, worden 40% van de installatiekosten in rekening gebracht.

Uitzonderingen en toevoegingen op deze voorwaarden zijn:

 • Levering: exclusief transport en behandelingskosten. (Niet geldend wanneer specifiek in offerte benoemd)
 • Op de uitgevoerde installatie hanteren wij 3 maanden garantie. Deze staat los van de geldende fabrieksgarantie op de geleverde producten.
 • Leveringstermijn: in overleg, afhankelijk van de voorzieningen en producten van derden partijen. Gecommuniceerde levertijden zijn ten aller tijden onder voorbehoudt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • In geval van beschadigde goederenontvangst dient dit direct op de aftekenlijst van de vervoerder aangetekend te worden, anders vervalt het recht op retour/omruil.
 • Betaling: bij projecten met een totale orderwaarde minder dan € 10.000,-, vooraf. Bij projecten met een totale orderwaarde vanaf € 10.000,- geldt 40% betaling bij opdracht, 50% betaling bij levering materiaal en start installatie en 10% betaling bij oplevering. Bij betaling op rekening is een kredietacceptatie vereist.
 • Geldigheidsduur: alle aanbiedingen zijn geldig tot en met 14 dagen na de offerte datum.
 • Prijzen: in euro en exclusief 21% BTW en eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage en toeslagen. Met het ondertekenen van deze offerte verklaart ondergetekende dat de Algemene Voorwaarden RUIM gelezen zijn en dat ondergetekende hiermee akkoord gaat.


Aanvullende voorwaarden tijdelijke trajecten

 1. De benodigde apparatuur, het personeel en het transport zoals in deze offerte is omschreven, wordt vrijblijvend in optie gehouden tot uiterlijk 36 uur voor start event. onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. De in deze offerte genoemde kosten voor arbeidsloon en transport zijn een reële inschatting. Deze werkelijke kosten worden echter op basis van nacalculatie aan u doorbelast tegen de daarvoor geldende tarieven.
 3. De verzekeringsbijdrage is een percentage van de totale nettoprijs van de verhuur apparatuur. Bij schade, diefstal of verlies geldt een eigen risico van de nieuwwaarde tot een maximum van € 1.500,- per gebeurtenis.
 4. Voldoende (nacht-)beveiliging voor de door ons geïnstalleerde materialen gedurende het gehele evenement. De verantwoordelijkheid m.b.t. diefstal is beschreven in onze algemene voorwaarden.
 5. Crew-catering (koffie, fris en maaltijden) op of nabij de werklocatie voor onze technici gedurende alle werkzaamheden (opbouw, demontage, repetities, uitvoeringen, standby) wordt door de opdrachtgever verzorgd. Indien crew-catering niet aanwezig is, zal hiervoor op nacalculatie een vergoeding worden doorbelast: lunch à € 15,- p.p. en diner à € 22,- p.p.
 6. Voldoende geschikte gratis parkeerplaats(en) op of nabij de werklocatie voor onze (vracht-) auto’s gedurende de gehele periode van opbouw tot en met demontage wordt door de opdrachtgever verzorgd. Indien gratis parkeerplaats(en) niet aanwezig zijn, zullen de gemaakte parkeerkosten achteraf aan u worden doorbelast.
 7. Indien één of enkele van bovengenoemde punten niet te realiseren zijn, wordt RUIM hiervan graag tijdig op de hoogte gesteld, zodat wij in gezamenlijk overleg oplossingen bedenken, dan wel afwijkende afspraken kunnen maken.
 8. Alle bedragen zijn exclusief BTW, stroomvoorziening, hotelkosten, werkbezoeken, tapes, wachttijden en bouwkundige voorzieningen. Betaling Per omgaande.
 9. Schade tijdens gebruik van de klant worden verhaald na opname van de schade door leverancier. Hierop zijn de huur/ voorwaarden van RUIM toont dat het anders kan van toepassing. Deze worden op aanvraag verstrekt.
 10. Locatie:
  • Elektriciteit: bepalend bij traject
  • Hijspunten: bepalend bij traject
  • Internet : bepalend bij traject
  • Kosten voor aanleg en verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Algemeen:
  • De locatie dient leeg en schoon te zijn bij aanvang van de opbouw.
  • De locatie dient een vlakke vloer te hebben.
  • De locatie is geschikt voor het ophangen van techniek met een belasting per hijspunt van 500 kg (permanente locaties) of 100 kg per hijspunt (tenten)
  • De locatie dient bereikbaar te zijn met vrachtwagens en opleggers
  • Organisatie zorgt voor voldoende afvalbakken tijdens op- en afbouw